Pages

Wednesday, April 25, 2012

การเสนอรายงาน 1

จากนั้นจึงเป็นส่วนการนำเสนอเนื้อหารายงาน 
คุณควรรายงานโดยใช้คำเชื่อมบอกลำดับด้วย

เช่น First, Second, Third เป็นต้น จะช่วยให้ผู้ฟัง
สามารถแยกประเด็นที่คุณพูดเป็นข้อๆ ได้อย่างชัดเจน