Pages

Wednesday, April 25, 2012

ตัวอย่างการพูดแนะนำตัว

ตัวอย่างการพูดแนะนำตัวที่ควรใช้
My name is ...(ชื่อ)...I am...(ตำแหน่ง)

จากนั้นจึงตามด้วยการบอก
จุดประสงค์การนำเสนอรายงาน
I would like to present...(เนื้อหา)/
I would like to Show you...(เนื้อหา)